Handels – og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Vibarno, CVR-nummer (tekst)

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Vibarno’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som Vibarno sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er Vibarno ikke ansvarlig herfor. Ligeledes er Vibarno ikke ansvarlig for webdesign og funktionaliteter som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Vibarnos gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Vibarno bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Vibarno er uden ansvar for, har Vibarno ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Vibarno, har Vibarno ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Vibarno’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Vibarno i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Vibarno, medmindre Vibarno meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til Vibarno skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Vibarno tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Vibarno.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Vibarno’s skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Vibarno’s bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Vibarno skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Vibarno indtil kunden har betalt. Ved betalingen tilhører den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder kunden.

8. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Vibarno’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem Vibarno og kunden, giver kunden samtidig Vibarno lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Webdesign af: Vibarno.

10. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Vibarno og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Vibarno og kunden, er kunden forpligtet til at betale det antal timer Vibarno har brugt på udarbejdelse af produktet/ydelsen, dog mindst 50% af den aftalte pris. Kunden kan altid få dokumenteret det timetal der er blevet brugt på opgaven, hvorfor fastsættelse af timeantallet ikke er til diskussion.

11. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele Vibarno, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til Vibarno inden 14 dage efter leveringsdatoen, er Vibarno ikke forpligtet til at udbedre disse fejl/mangler.

12. Cookie – og privatlivspolitik

Vibarno benytter Cookies. Vibarno’s privatlivspolitik findes her, og ved indgåelse af samarbejde er kunden indforstået med denne politik.